EHKAS – Eesti hobuse eest

Jõudluskontrolli korraldamise juhend

LISA 1            

EESTI TÕUGU HOBUSTE HINDAMISE JUHEND    

Eesmärk: eesti tõugu noor- ja suguhobuste jõudlusandmete kogumine, nende võrdlev hindamine, valik ja aretusväärtuse määramine.

Osavõtjad: eesti tõugu hobused alates teisest eluaastast

Hobustega peab kaasnema hobuse identifitseerimist võimaldav dokument (pass), mis tuleb esitada hindamiskomisjonile enne ülevaatust                                     

Eesti tõugu hobuste hindamise juhend on aluseks eesti tõugu hobuste hindamisele ülevaatustel. Võimalikult kõigi eesti tõugu hobuste kaasamiseks hindamisel ülevaatustel korraldatakse ülevaatused kahel tasemel.

TASE A: Piirkondlikud ülevaatused ja lõppülevaatus, kus hinnatakse 10 punkti süsteemis järgnevaid valiktunnuseid:

 • tüüp
 • kehaehitus
 • jalad
 • samm
 • traav
 • galopp ja hüpe (soovituslik)
 • üldmulje (käitumine, iseloom)

Piirkondlikul ülevaatusel on hindajateks vähemalt kaks EHKASe poolt tunnustatud hindajat.

 

TASE B: Kohalikud ülevaatused ilma hobuste vabaliikumist esitamata. Hobused mõõdetakse ning esitatakse käekõrval. Hinnatakse 10 punkti süsteemis järgnevaid valiktunnuseid.

 • tüüp
 • kehaehitus
 • jalad
 • samm
 • traav
 • üldmulje (käitumine, iseloom)

 

Piirkondlikul ülevaatusel on kahe EHKASe poolt tunnustatud hindaja olemasolu soovituslik.

 

.

Hobuste arv ülevaatusel ei ole piiratud. Osalema on oodatud kõik hobusekasvatajad võimalikult kõigi eesti tõugu hobustega. Piirkondliku ülevaatuse saab korraldada, kui on piirkonnas on hinnata vähemalt kolm noorhobust. Ülevaatused on eelkõige järelkasvu ülevaatused, mistõttu tuleks esitada ka ruunad . Eraldi hinnatakse täkud, märad ja ruunad.

Piirkondlike ülevaatuste aeg ja koht määratakse tegevteenistuse poolt hobuseomanike ja ülevaatuste korraldajate avalduste põhjal vähemalt 7 päeva enne vastava ülevaatuse toimumist.

Iga hobuseomanik võib valida, kus ta oma hobuseid näidata tahab. Lubatud on ka ühe hobuse esitamine mitmel ülevaatusel.
Erandkorras võib komisjon ülevaatuse järgselt samal päeval üle vaadata ülevaatusele tehnilistel põhjustel toomata hobuseid ümbruskonna tallides omanike soovil. Tallide omanikud võivad taotleda piirkondlikku ülevaatust oma tallis või hobuste ülevaatamist erandkorras kui on võimalik tagada ülevaatuse korraldamiseks käesoleva juhendiga nõutavad tingimused.

Lõppülevaatusele kutsutakse piirkondlike ülevaatuste pareimad hobused aretuskomisjoni otsusega. Lõppülevaatusel osalevad ainult 2 ja 3 aastased hobused. Lõppülevaatusele kutsutud hobuste transportimise kulud katab osaliselt EHKAS vastavalt juhatuse kinnitatud korrale.

 

 

 

Hindamine

 

Kõikidel ülevaatustel hindavad hobuseid EHKASe poolt tunnustatud hindajad. Hindajate tunnustamise kord on ära toodud Jõudluskontrolli korras.

Ehkase juhatus võib vajadusel kutsuda hindama asjatundjat, kes ei ole EHKASE poolt tunnustatud hindajate nimekirjas.

 

Hobuste osalemine tuleb registreerida vähemalt kolm päeva enne ülevaatust aadressil eestihobuseselts@gmail.com ….. Kõikidel osalevatel hobustel peavad olema kaasas passid

 

Ülevaatuste algusaeg on kõikidel piirkondlikel ülevaatustel on 11:00 kui korraldaja pole esitanud põhjendatud palvet selle muutmiseks.

 

Ülevaatuse ülesehitus

 

 1. Mõõtmine. Hobuselt võetakse enne hindamist kolm mõõdet (turjakõrgus, rinnaümbermõõt, kämblaümbermõõt), mis kantakse hindamislehele. Suguhobuste hindamisel on soovitav esitada hobuseid koos järglastega.

 

 1. Eksterjööri hindamine paigal, sammus ja traavis kolmnurksel väljakul
 2. Piirkondlikel ja lõppülevaatusel hobuste hindamine vabaliikumisel ning soovitavalt vabahüpped hobuste hüppevõime väljaselgitamiseks.

Vabaliikumiste hindamiseks kasutatav piiratud väljaku või selle osa minimaalne pikkus 30 m ning maksimaalne pikkus 40m. Soovitatav laius 20m.

Takistuste rivi asetus on kohustuslik ning järgmine. Nurgas maalatt, millele järgneb 5.5 – 6m vahega püsttakistus ning 6- 6.6m järel teine püttakistus ning 6-7 m järel okser. Väljaku keskel soovituslik eraldatud ala hindajatele.

 

lisa1joonis1

 

 

Hindamistulemuste arvestamine lõppülevaatusel toimub järgnevalt: kõrgem auhind määratakse hobusele,

kes hinnatavate tunnuste osas on saanud 8 punkti ja rohkem. I auhind – kõik 7 punkti,

või 2 hinnet üle 7 punkti, siis võib olla üks hinne 6 punkti. II auhind – kõik 6 punkti ( või

2 hinnet üle 6, siis võib üks hinne olla 5 ). Lõpliku hinde iga hinnatava tunnuse osas

kinnitab hindamiskomisjon.

 

Hindamiskomisjon: ETHKASi juhatuse poolt kinnitatud hindamiskomisjon, soovitavalt kahe või enama liikmeline.

Ülevaatusel saab osaleda hobustega, kes tuuakse ülevaatusele tallist, kus ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Sama põhimõte kehtib ülevaatuse korraldaja kohta.

Piirkondlike ja finaalülevaatuste toimumise ja tulemuste kohta koos sõnaliste hinnangutega avaldatakse informatsioon EHKAS kodulehel ja võimalusel aastaraamatus.