EHKAS –  Eesti hobuse eest

Seadusandlus

VTA OTSUSED:
30.01.2015 otsus nr.22 – MTÜ Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Seltsi tegevusluba

EESTI VABARIIGI SEADUSED:

Põllumajandusloomade aretuse seadus

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus

PÕLLUMAJANDUSMINISTRI MÄÄRUSED:

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord

Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord

EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID:

Nõukogu direktiiv, 26. juuni 1990, Hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (90/426/EMÜ).

Nõukogu direktiiv, 26. juuni 1990, Zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega (90/427/EMÜ).

Nõukogu direktiiv, 26. juuni 1990, Võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta (90/428/EMÜ).

KOMISJONI OTSUS nr 92/216/EMÜ, hobustele korraldatavaid võistlusi käsitlevate andmete kogumise kohta.

KOMISJONI OTSUS nr 92/353/EMÜ, milles sätestatakse registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid.

KOMISJONI OTSUS nr 92/354/EMÜ, milles sätestatakse teatavad registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute vahelise kooskõlastamise tagamise eeskirjad.

KOMISJONI OTSUS nr 96/78/EMÜ, milles sätestatakse tõuaretuseks ettenähtud hobuslaste tõuraamatusse kandmise kriteeriumid.

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1467/94, 20. juuni 1994, põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamise kohta (1467/94/EMÜ).

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 504/2008, 6. juuni 2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427/EMÜ hobuslaste identifitseerimisemeetoditega seoses (504/2008).