EHKAS –  Eesti hobuse eest

Jõudluskontrolli korraldus

EHKAS kutsub oma liikmeid üles oma hobuseid ülevaatustele esitama. Jõudluskontroll on üks seltsi tegevuse alustaladest, millega kogutakse nii kasvatuskorralduse kui säilitamisprogrammi elluviimiseks olulist andmestikku.  Hobuste omanike jaoks on jõudluskontrolli programmis osalemine võimaluseks panustada andmete kogumisse, mille tulem on mõeldud nii kasvatajatele endile kasutamiseks kui seltsi tegevuseesmärkide elluvimiseks. Hobuse omanik saab iga hobuse kohta eraldi sõnalise kollegiaalse hinnangu ning aretustegevuse soovitused. Kuna seltsi olulisimaks eesmärgiks on tagada eesti tõugu hobuste ja nende geneetilise mitmekesisuse säilimine, on iga hobuse osalemine programmi hindamatult oluline.

EHKAS seisab eesti hobuse kui universaalkasutusega hobuse säilimise eest. Samuti geneetilise mitmekesisuse säilimise eest. Nende eesmärkide täitmiseks on sisse viimisel muudatused ka jõudluskontrolli korraldusse. Hüppe hindamise kohustuse asemine soovituslikuga. Täkkude tunnustamisel hüppe hinde osatähtsuse vähendamine. Jõudluskontrolli eesmärgiks ei ole hobuste hinnanguline järjestamine vaid andmete kogumine ning kasvatajatele olulise teabe andmine.  Lisaks noorhobuste hindamisele on kavas võtta jõudluskontrolli kavva tarbehobuste katsetestimine, töötavate hobuste katsetamine, jätkuvalt hobuste spordikasutuses testimine ning veo-ja sõidukatsete kohaldamine eesti hobusele kasutamiseks selliselt, et neid oleks võimalik viia läbi erinevates toimumiskohtades.

EHKASe juhatus ootab sooviavadusi ülevaatuste korraldamiseks. Palume tuvtuda jõudluskontrolli korraldamise juhendiga, mis sätestab nõutavad tingimused piirkonnas ülevaatuse läbiviimiseks. Eesmärk on võimalikult kõikide hobuste osalemine, mistõttu palume üksikute hobuste paiknemisel piirkonnas  nendest teada anda, et oleks võimalik korraldada ka nende osalemine. Kõikide hobuste esitlemise eest on EHKASE liikmetele ette nähtud toetus 15€ ulatuses hobuse pealt.

Jõudluskontrolli korraldamise juhend (JKK Lisa 1)