EHKAS –  Eesti hobuse eest

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2023

Allpool kokkuvõtte OTL toetuste taotlemise kohta 2023. aastal. Lühike selgitus, millised nõuded peavad olema täidetud selleks, et taotleda nii põhitoetust kui ka lisatoetust. Ära on nimetatud ka taotluste esitamise tähtaeg ja toetusmeetmete suurused.

Toetust ei anta taotlejale, kellel on kehtiv 2014-2020 arengukava alusel võetud ohustatud tõugu looma pidamise toetus. Eelneva toetusmeetme peab lõpetama ning siis saab esitada taotluse uue strateegiakava 2023–2027 maaelu arengu OTL toetusele.

Põhitoetuse taotlemisel peab Eesti tõugu hobune vastama järgnevatele tingimustele:

  1. on sündinud enne kohustuseaastat. Asendamise vajaduse tekkimisel peab hobune olema vähemalt kuue kuu vanune
  2. kuulub tõuraamatu põhiossa
  3. peetakse PRIAs registreeritud tegevuskohas/tallis ja peab olema kantud sinna kindlasti 1. jaanuari seisuga

Lisatoetust antakse lisaks eelnevale:

  1. eesti tõugu märale, kes on andnud 2022. aastal puhtatõulise, tõuraamatu põhiossa kantud järglase. VARSA põlvnemine peab olema mõlema vanema osas geneetiliselt kontrollitud.
  2. eesti tõugu täkule, kes on andnud 2022. aastal puhtatõulise, tõuraamatu põhiossa kantud järglase. Täkk peab olema eelnevatel aastatel vähemalt korra osalenud jõudluskontrollis/näitusel ja tema põlvnemine peab olema mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud.
  3. noortäkule, kes on sündinud aastatel 2020-2022, on kantud tõuraamatu põhiossa ega ole järglast andnud.

Hobuslaste andmed on leitavad hobuslaste registris: https://ariel.pria.ee/hobu/. Registrist on võimalik vaadata ka hobuse geneetilise ekspertiisi andmeid. Esilehe alumises servas – „Geneetiline ekspertiis“ peab sisaldama märget „Põlvnemine“.

OTL loomade arvu suurendamine, vähendamine, asendamine

Võetud kohustuse suurendamisele ei ole seatud piiranguid. Kohustust saab suurendada pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul. Võetud kohustuse vähendamine on lubatud kogu kohustuseperioodi jooksul tingimusel, et kohustuse alla jääb vähemalt üks sama tõugu loom.
Asendusvajaduse tekkimisel tuleb toetust saav loom asendada sama tõugu loomaga 20 tööpäeva jooksul. PRIAt tuleb seejärel teavitada 7 tööpäeva jooksul esitades e-PRIAs pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusele uue dokumendi.

Dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
– asendatava looma UELN
– asenduslooma UELN
– looma asendamise kuupäev

Taotlusi saab esitada 10.05-15.06 ja täiendav  info:  https://www.pria.ee/toetused/OTL_2023

Toetuse määrad
OTL põhitoetuse määr ohustatud tõugu looma kohta kalendriaastas on 250 eurot.
OTL lisatoetuse määrad ohustatud tõugu looma kohta kalendriaastas:

  1. 100 eurot – eelneval aastal järglase andnud mära pidamise eest
  2. 100 eurot – jõudluskontrollis osalenud ja eelnenud kalendriaastal järglase andnud täku pidamise eest
  3. 100 eurot – noortäku pidamise eest